Provozní řád Víceúčelového sportovního areálu Batelovská 272, Telč

Čl.1 Využívání areálu

1. Provozovatelem víceúčelového sportovního areálu je Croquet Club Dynamo Telč.

2. Areál je určen k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se zejména o tenis, malou kopanou, házenou, odbíjenou, nohejbal a kroket.

3. Uživatelem areálu mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se zástupci CCDT.

4. Uživatel areálu je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání areálu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.

5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce areálu a ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl.2 Provoz a správa areálu

1. Klíče od sportoviště se půjčují oproti podpisu a záloze (200,- Kč) zájmovým skupinám a jednotlivcům na začátku sportovní sezóny. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně zodpovědný za provoz sportoviště. Klíče se vracejí po ukončení sportovní sezony. Záloha za půjčení klíčů se vrací v celkové výši.

2. Denní provozní doba využívání víceúčelového areálu je PO-NE 9.00-20.00hod, resp. 21:00 v souladu s provozní dobou. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

3. Provoz víceúčelového areálu pro veřejnost začíná od 1. dubna a bude ukončen 30. října.

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz areálu je jeho správce oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz.

5. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci areálu.

6. Uživatelé hřišť si mohou u správce vypůjčit sportovní potřeby.

Čl.3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu je zakázáno:

- jakékoli znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi - kopačky, boty s hroty, s podpatkem
- manipulovat s ostrými předměty
- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu
- používat tretry
- pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů
- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu
- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
- konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu
- vstupování podnapilým osobám
- rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu
- odhazování žvýkaček na povrch hřiště
- úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti

2. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.

3. Uživatel areálu nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.

4. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

5. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.

Čl. 4 Další ustanovení

1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat policii.

2. Tento provozní řád a jeho případné změny jsou vyvěšeny na webových stránkách CCDT.

V Telči dne 1. dubna 2013