Úvodní strana

Croquet club dynamo Telč

Člen Asociace českomoravského kroketu

Croquet Club Dynamo Telč z.s.

Stanovy

Článek 1:
Název spolku je Croquet Club Dynamo Telč z. s. (dále jen spolek). Sídlo spolku je na adrese U Štěpnického Rybníka 323, 588 56 Telč./p>

Článek 2:
Hlavní činností spolku je sdružování členů spolku za účelem provozování hry kroket, jejího rozvoje a propagace. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) organizace a koordinace sportovní činnosti spolku;
b) pořádání kroketových turnajů a dalších spřízněných sportovních utkání;
c) pořádání společenských akcí za účelem propagace hry kroket;
d) realizace projektů usilujících o rozvoj hry kroket;
e) zakládání sportovišť, jejich údržby a údržby travnatých ploch;
f) spoluprací s Asociací českomoravského kroketu;
g) spoluprací se zahraničními kluby a asociacemi;
h) zastupování zájmů svých členů v jednání se stáními orgány a jinými osobami;
i) získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti (včetně provozování vlastní hospodářské činnosti pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti);
j) vydáváním vnitřním předpisů.

Článek 3:
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:.

Valná hromada>
Seniorát>
Předseda>
Místopředseda>
Senior-kancléř>
Senioři>

§1 Valná hromada
Odstavec 1:
Valná hromada všech členů je vrcholným orgánem spolku
a) Každý člen má právo účastnit se Valné hromady.
b) Valná hromada je svolána Předsedou vždy nejméně jednou za kalendářní rok.
c) V případě, že není splněn §1, odstavec 1b, může být Valná hromada svolána kterýmkoli členem spolku.
Odstavec 2:
Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje Stanovy CC Dynamo Telč a změny těchto stanov;
b) volí a odvolává členy Seniorátu CC Dynamo Telč;
c) rozhoduje o vylučování členů z CC Dynamo Telč pro nesplnění povinnosti dbát o dobré jméno spolku, definované v článku 4, §3, odst. a), Stanov;
d) rozhoduje o zániku spolku;
e) řeší jakékoliv další otázky, týkající se činnosti spolku.
Odstavec 3:
Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou aktivních hlasů (hlasy „pro návrh“ a „proti návrhu“) s výjimkou usnesení o změně Stanov, kde je pro schválení návrhu zapotřebí dvou třetin aktivních hlasů.
Odstavec 4:
O způsobu hlasování rozhodne Valná hromada svým usnesením.

Odstavec 5:
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání minimálně 3 dny před konáním, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

§2 Seniorát
Odstavec 1:
Seniorát skládající se z předsedy, místopředsedy a seniora-kancléře vždy volených Valnou hromadou a libovolným počtem dalších seniorů, pokud se Valná hromada rozhodne je volit, scházející se z podnětu kteréhokoli svého člena, je statutárním orgánem spolku. Jeho funkční období je vždy do termínu konání další Valné hromady. Členové seniorátu mohou samostatně jednat jménem spolku.
Odstavec 2:
V kompetenci Seniorátu je:
a) rozhodování o vylučování členů z CC Dynamo Telč pro nesplnění povinnosti řádně platit členské příspěvky, definované v článku 4, §3, odst. B, Stanov;
b) delegovat dva členy CC Dynamo Telč pro účast na Sněmu Asociace českomoravského kroketu
c) rozhodovat o dalších otázkách týkajících se činnosti a chodu spolku, pokud výkon takové pravomoci nezasáhne do kompetence jiných orgánů spolku definovaných v §1, odst. 2a), b), c), d); dále §5, odst. 2b).
Odstavec 3:
Seniorát vydává pro zajištění výkonu svých pravomocí písemné reskripty; návrh na vydávání reskriptu je přijat, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina aktivně hlasujících členů Seniorátu, nebo polovina aktivně hlasujících členů Seniorátu, je-li součástí této poloviny předseda.
Odstavec 4:
Seniorát je povinen se ve svém rozhodování, jakož i ve všech dalších aktivitách řídit usneseními Valné hromady.

§3 Předseda
Odstavec 1:
Předseda je formálně nejvyšším představitelem spolku.
Odstavec 2:
V kompetenci předsedy je:
a) samostatně jednat jménem CC Dynamo Telč
b) encyklikou svolávat nejméně jedenkrát ročně Valnou hromadu
c) zastupovat klub při jednání s ostatními kluby, úřady a organizacemi

§4 Místopředseda
Odstavec 1:
Místopředseda je osoba primárně zodpovědná za pořádání turnajů a soutěží pod patronací CC Dynamo Telč.
Odstavec 2:
V kompetenci místopředsedy je:
a) samostatně jednat jménem CC Dynamo Telč
b) organizovat soutěže, či pověřovat jiné osoby organizací takových soutěží
c) organizovat běžnou činnost klubu a dbát na dobrou informovanost členů o činnosti klubu

§5 Senior-kancléř
Odstavec 1:
Senior-kancléř vede administrativní agendu a spravuje finanční prostředky a majetek CC Dynamo Telč.
Odstavec 2:
V kompetenci seniora-kancléře je:
a) samostatně jednat jménem CC Dynamo Telč
b) svým hlasem zakázat Seniorátu výdej finančních prostředků z rozpočtu CC Dynamo Telč, jakož i dalších jiných fondů zřízených CC Dynamo Telč, pokud Seniorát ve prospěch takového výdeje finančních prostředků nerozhodne všemi hlasy členů Seniorátu bez jednoho

§6 Senioři
Odstavec 1:
Senioři organizačně vypomáhají při zajišťování akcí klubu.
Odstavec 2:
V kompetenci seniorů je:
a) samostatně jednat jménem CC Dynamo Telč
Odstavec 3:
Senioři pro další funkční období, jsou voleni pouze pokud se na tom Valná hromada usnese.
Odstavec 4:
Počet seniorů určí Valná hromada usnesením.

Článek č. 4:
Členství

§1 Členství
Odstavec 1:
Členem CC Dynamo Telč může být každý, kdo se zajímá o činnost klubu, chce napomáhat a souhlasí se stanovami.
Odstavec 2:
Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
Odstavec 3:
Členství zaniká:
a) dobrovolným a písemným oznámením adresovaným senioru-kancléři
b) úmrtím člena
c) vyloučením člena
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Odstavec 4:
Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí Předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

§2 Práva člena CC Dynamo Telč
Člen spolku je oprávněn:
a) účastnit se Valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;
b) účastnit se akcí a soutěží konaných pod patronací CC Dynamo Telč;
c) konzultovat Valnou hromadu a členy Seniorátu stran jejich činnosti;
d) být zvolen do kterékoli z funkcí Seniorátu;
e) svolat Valnou hromadu v případě, že není splněn čl.3 §1, odstavec 1b

§3 Povinnosti člena CC Dynamo Telč
Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku;
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Článek č. 5:
Zásady hospodaření

§1 Příjmy
Příjmy tvoří zejména:
a) členské příspěvky (o výši členského příspěvku rozhoduje Valná hromada svým usnesením)
b) sponzorské dary a smlouva o reklamě
c) dotace z veřejných rozpočtů;
d) příjmy z pronájmu sportovišť provozovaných spolkem;
e) příjmy za údržbu sportovišť a údržbu travnatých ploch.

§2 Výdaje
Cílem vynakládání finančních prostředků je především zajištění chodu CC Dynamo Telč, pořádání utkání a turnajů, účast na turnajích, stavba a údržba sportovišť a další náklady spojené s propagací sportu obecněCílem vynakládání finančních prostředků je především zajištění chodu spolku, pořádání utkání a turnajů, účast na turnajích, stavba a údržba sportovišť a další náklady spojené s propagací kroketu obecně..

§3 Zásady hospodaření
Odstavec 1:
CC Dynamo Telč hospodaří jako samostatná účetní jednotka.
Odstavec 2:
CC Dynamo Telč má právo od svých členů vybírat členské příspěvky.
Odstavec 3:
Platební bilance CC Dynamo Telč musí být vždy aktivní.

Článek č. 6:

§1 Zánik spolku
Odstavec 1:
CC Dynamo Telč zanikne, jestliže počet jeho členů klesne pod 3.
Odstavec 2:
Valná hromada může rozhodnout, že CC Dynamo Telč zanikne, v případě, že neuspořádal za kalendářní rok ani jednu soutěžní akci (turnaj).
Odstavec 3:
Valná hromada může rozhodnout, že CC Dynamo Telč zanikne, 2/3 většinou všech členů klubu při hlasování.
Odstavec 4:
Jmění CC Dynamo Telč bude v případě zániku klubu, po umoření všech pasiv, rozděleno rovným dílem mezi členy.

Článek č. 7

§1 Závěrečná ustanovení
Odstavec 1:
Ve všech případech neuvedených v těchto stanovách, rozhoduje Seniorát zodpovědný Valné hromadě.

©2008 Croquet Club Dynamo Telč